UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Przemoc jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodego człowieka. Ponadto powoduje różnorodne urazy fizyczne a czasami nawet prowadzi do śmierci. Wiele badań dowodzi, ze współcześnie przemoc rówieśnicza najczęściej występuje w szkole oraz w Internecie, są to bowiem dwa miejsca, w których uczeń spędza najwięcej czasu.

Działania podejmowane w ramach programu KIVA:

 1. Trzy filary, na których opiera się program:
 • Zapobieganie
 • Interwencja
 • Monitorowanie
 1. Czas trwania – bez ograniczeń
 2. Interaktywność programu
 3. Treści
 4. Zespoły – w każdej szkole powoływany jest zespół, w skład którego wchodzi wychowawca oraz trzech innych nauczycieli. Zadaniem zespołu jest obserwacja, reakcja w razie ujawnienia przemocy oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tego zjawiska.
 5. Strategia – KIVA w dużej mierze skupia się nie na sprawcy, ale na biernych obserwatorach przemocy, jakimi są świadkowie.
 6. Nowoczesne technologie
 7. Spotkania face to face
 8. Przemyślane używanie słowa „ przepraszam”
 9. Organizacja otoczenia
 10. Elitaryzm

Kiva ma wiele wspólnych elementów z realizowanym już w Polsce programem Metoda Wspólnej Sprawy. Metodę ta wykorzystujemy dopiero w momencie ujawnienia stosowania przemocy. Nie zawiera ona działań profilaktycznych, dlatego uzupełnia się ją o następujące elementy:

Poziom pierwszy opiera się na indywidualnych rozmowach ze wszystkimi uczniami zaangażowanymi w sprawę

Poziom drugi to sprawdzenie, czy uczniowie  stosują się do tego, co zostało zaplanowane

Poziom trzeci to rozmowy grupowe. Ich celem jest uzyskanie zgody wszystkich uczniów na kontynuowanie zmian dotyczących zachowań agresywnych.

 

Przemoc jest zjawiskiem, któremu należy się sprzeciwiać, a zarazem przeciwdziałać mu, dlatego warto czerpać wiedzę i umiejętności ze światowych programów przynoszących zamierzone efekty.

 

Opracowanie : Agnieszka Wałęsa

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa