Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia przysługują świadczenia udzielane w wyszczególnionych placówkach.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Zaburzenia leczone w poradni: zaburzenia emocjonalne, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia lękowe zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną, zaburzenia nastroju, tiki, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia snu, specyficzne trudności w uczeniu się, maltretowanie psychiczne, fizyczne, wykorzystywanie seksualne.

Wizyta u psychiatry

Lekarz podczas kliku pierwszych wizyt rozmawia z rodzicami dziecka i samym dzieckiem po to, aby ostatecznie rozpoznać problem. To jest diagnoza lekarska, a proces diagnostyczny może wymagać od 1 o 3 porad diagnostycznych u pacjenta.

Lekarz psychiatra ocenia stan psychiczny dziecka podczas rozmowy, proponuje np. wykonanie rysunku. Na olejnej wizycie diagnostycznej rozmawia z rodzicami, przedstawia diagnozę uwzględniającą kontekst rodzinny oraz społeczny dziecka, proponuje leczenie.

Jeżeli lekarz zaleci leczenia farmakologiczne, może wcześniej zlecić badani krwi, EKG serca.

Ponieważ większość leków stosowanych w psychiatrii nie została zarejestrowana do leczenia dzieci, przed jego rozpoczęciem wymagana jest od rodzica zgoda.

Wizyta u psychologa

Psycholog na pierwszej wizycie rozmawia z rodzicami dziecka, aby uzyskać jak najwięcej informacji n temat trudności dziecka, sposobów radzenia sobie z problemami, z sytuacjami rodzinnymi. Zbiera też informacje o historii edukacyjnej, zdrowotnej dziecka.

W trakcie takich porada psychologiczno- diagnostycznych psycholog wykonuje głęboką diagnostykę osobowości.

Psycholog określa poziom rozwoju umysłowego, identyfikuje potrzeby emocjonalne dziecka, które pozwalają stwierdzić lub wykluczyć dysleksję, dysgrafię rozwojową. Może ocenić potencjał dziecka, jego ograniczenia, przezywanie trudności, źródła frustracji.

Psychoterapia indywidualna

To sesja z jednym dzieckiem, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie jego podstawowych problemów i trudności, prowadzona według ściśle określonej metody.

Psychoterapia rodzinna

To sesja z rodziną, stanowiąca element ustawionego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny, powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych członka rodziny. Prowadzona jest według ściśle określonej metody.

Psychoterapia grupowa

To sesja realizowana w grupach dzieci, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według ściśle określonej metody, realizowana z grupa 6-12 osób. W jej skład wcedza różne osoby, z różną problematyką, doświadczeniami życiowymi

Dziecko na oddziale psychiatrycznym

Lekarz kierując dziecko na oddział, gwarantuje mu objęcie opieką całodobową. Pacjent objęty jest leczeniem i niezbędnymi badaniami diagnostycznymi, lekami, wyrobami medycznymi, wyżywieniem, działaniami edukacyjno-konsultacyjnymi dla rodzin.

Hostel dla nastolatka

Dzieci i młodzież maja tez prawo skorzystać ze świadczeń udzielanych w hotelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dzienny oddział psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Pacjenci przebywają w oddziale od poniedziałku do piątku, co najemnie p 5 godzin.

 

  1. Wałęsa