Na dobrą atmosferę szkoły, a także klasy wpływają:

1. Jasność celów – uczniowie muszą mieć jasne wyobrażenie o tym, czego oczekuje sie od nich w szkole, co jest wymagane

2. Wymagania – z jasnymi celami wiążą się bardzo blisko również wymagania stawiane wobec uczniów, które prowadza do osiagniecia celów

3. Standardy – z wymaganiami wiążą się też standardy, które są wyrażeniem czy też bliższą specyfikacją celów oraz wymogów stawianym uczniom

4. Uczciwość – uczniowie doceniają, kiedy traktuje sie ich odpowiedzialnie i uczciwie

5. Współudział – uczniowie doceniaja i czuja sie docenieni, kiedy moga brać udział w różnych procesach oceniania klasuy lub szkoły

6. Wsparcie – uczniowie muszą odczuwać, że ich działania są przez nauczycieli doceniane i popierane

7. Bezpieczeństwo – sytuacja w której jednostka czuje sie dobrze, ma wpływ motywujący

8. Środowisko – uczeń spedza w szkole znaczną część dnia, wiec środowisko to musi byc dla niego przyjazne

 

W zalezności od przyjetych przez nauczyciela priorytetów i wynikajacych z nim działań, w klasie może panować klimat:

 • Zbyt wysokich ambicji, kiedy uwaga uczniów i nauczyciela jest skoncentrowana na osiaganiu wysokich ocen
 • Braku zaufania będący wypadkową przekonania nauczyciela, że uczniów trzeba kontrolować i rozliczac ze wszystkich zadań, bo w ich naturze leży oszukiwanie, lenistwo i kretactwo. Podejrzliwość nauczyciela blokuje otwartość uczniów i powoduje odwzajemnienie braku zaufania do nauczycieli i uczniów
 • Zawiedzionych oczekiwań, kiedy nauczyciel stale zgłasza pretensje do uczniów o niewykorzystane przez nich szanse, porównuje do innych klas i jasno komunikuje swoje rozczarowanie
 • Strachu przed karą, w którym relacjemiedzy nauczycielem i uczniami wyzzają rygorystyczne reguły i zasady postepowania nieuwzgledniajace potrzeb uczniów
 • Współpracy, gdzie wzajemne relacje oparte są na szcunku, nauczyciel traktuje każdego ucznia jak równoprawnego członka zespołu, szanuje jego potrzeby, poglady i dążenia i takiej postawy wobec siebie uczy wychowanków

Tworzenie pozytywnego klimatu klasy

 • Na poczatku roku szkolnego trzeba okreslić trudne, ale rozsądne wymagania dotyczace zachowania uczniów
 • Wszyscy członkowie grona pedagogicznego muszą mieć jednakowe podejście i wymagania woc uczniów
 • Trzeba starać sie poznać uczniów od samego poczatku pracy z nimi
 • Trzeba być dla ucznia wzorem
 • Nauczyciel powinien nieustannie dążyć do tego, aby w klasie panowało zufanie miedzy nauczycielem oraz uczniami oraz miedzy uczniami
 • Nauczyciel musibyć empatyczny, musi nie tylko przyjmować postawy i oceniać wydarzenia w klasie, ale przede wszyskim interesować sie dlaczego tak sie dzieje, co jest przyczyną wydarzeń, co wywołuje pewne zachowania uczniów itp.
 • Rozwiązywanie problemów nie polega na wydawaniu rozkazów, zakazów czy rozporzadzeń. Jeśli w klasie pojawia sie problemy, dobrzejest wspólnie uczniami przeprowadzic ich analizę, szukać rozwiazań i zrealizować je
 • Dla klimatu klasy bardzo korzystne jest jeśli nauczyciel stosuje różne metody wychowawcze i dydaktyczne
 • Nauczyciel nie powinien nieustannie domagać sie od klasy, by była doskonała, powinien doceniać również małe stopniowe udoskonalanie
 • Nauczyciel powinien podchodzic do uczniów nie tylko jako nauczyciel, lecz także jako człowiek, któremu zależy na każdym uczniu, na jego pozycji w klasie, na jego pracy, któremu zalezy na tym, żeby klasa dobrze działała

Agnieszka Wałęsa