Celem szkolnej interwencji profilaktycznej jest zapobiegnie używania środków odurzających i w ogólnej perspektywie zapobieganie problemom sięgania po różne substancje psychoaktywne przez społeczność szkolną oraz pomoc uczniom już eksperymentującym.

Metoda interwencji profilaktycznej może być stosowana w momencie ujawnienia faktu eksperymentowania przez ucznia z substancjami psychoaktywnym lub podejrzenia o tego typu zachowania ryzykowne.

Jednym z elementów interwencji jest współpraca z rodzicami ucznia, która polega na wsparciu emocjonalnym rodziców, edukacji w zakresie wiedzy o substancjach odurzających oraz wspólnej pomocy dziecku. Program „ Szkolna Interwencja Profilaktyczna” opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M” i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Cele interwencji

 • Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom poprzez:
 • Dostarczenie informacji
 • Zaproponowanie współpracy
 • Zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji w szkole poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencyjnej

Elementy szkolnej interwencji profilaktycznej

 • Diagnoza
 • Zaplanowanie adekwatnych działań
 • Zorientowanie się w sytuacji ucznia
 • Ocena skali problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
 • Porada – stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych
 • Konkretne określenie problemu
 • Wyrażenie troski i zaniepokojenia
 • Przekazanie spostrzeżeń na temat zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu ucznia, informacji na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, komunikatu o zakazie używania substancji psychoaktywnych
 • Poinformowanie o konieczności nawiązania kontaktu z rodzicami
 • Kontrakt – motywowanie ucznia do zmiany zachowania
 • Zobowiązanie ucznia do powstrzymywania się od używania substancji psychoaktywnych
 • Listę czasowo odebranych przywilejów
 • Ustalenia dotyczące zasad zachowania w domu i w szkole
 • Zgodę na poniesienie konsekwencji w przypadku złamania warunków umowy
 • Określenie zasad odzyskiwania przywilejów
 • Monitorowanie kontraktu – wspieranie zmian w zachowaniu ucznia
 • Obserwacja ucznia w domu i w szkole
 • Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami
 • Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu

Tekst powstał na podstawie materiałów ze szkoleniowej rady pedagogicznej, w której uczestniczyli nauczyciele uczący w gimnazjum nr 15.

Agnieszka Wałęsa