Definicja kryzysu

Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają przeszkodę w osiąganiu ważnych celów życiowych, która w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajnych metod rozwiązywania problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, w którym podejmowane są liczne próby nieudanych rozwiązań.

Rodzaje kryzysów

kryzysy rozwojowe są wydarzeniami zachodzącymi w toku rozwoju człowieka, interpretowane są jako zjawiska normalne, które są nieodłącznymi elementami każdego człowieka – zmuszają do wprowadzenia zmiany i podejmowania nowych ról

kryzysy egzystencjalne wywołują wewnętrzne konflikty i leki dotyczące celowości życia, wolności, niezależności, odpowiedzialności

kryzysy sytuacyjne nieprzewidywalne, są reakcją na stosunkowo rzadkie wydarzenia krytyczne, które przekraczają zwykłe doświadczenia ludzkie. człowiek nie jest w stanie ich powstrzymywać ani kontrolować

Stan emocjonalny w kryzysie

 • złość
 • frustracja
 • utrata równowagi
 • intesyfikacja emocji spowodowana nieprzewidywalnością zdarzeń
 • przygnębienie, smutek
 • apatia
 • wszechogariajace cierpienie
 • lęk
 • utrata kontroli i władzy nad sobą i swoim życiem
 • poczucie winy, obnizenie poczucia własnej wartości
 • dezorientacja
 • załamanie

Zagrożenia jakie niesie za sobą niezażegnany kryzys

 • zaburzenia zachowania
 • uzaleznienia
 • zaburzenia obrazu ciała i poczucia siebie
 • samookaleczenia, próby samobójcze, samobójstwa

Reagowanie w sytuacjch kryzysowych

interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych dziaań, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Cele interwencji kryzysowej

 • zmniejszenie intensywności i dotkliwości objawów
 • zmniejszenie napięcia, przyniesienie ulgi
 • przywrócenie poczucia wpywu na własne zycie i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami
 • odtworzenie poziomu funkcjonowania jednostki sprzed kryzysu
 • wtórna prewencja zaburzeń

Cechy interwencji kryzysowej

 • natychmiastowość pomocy
 • wyznaczenie konkretnych, ograniczonych w czasie celów
 • skupienie na złagodzeniu objawów
 • konfrontacja z sytuacją kryzysową
 • koncentracja na tu i teraz
 • diagnoza sytuacji osoby w kryzysie
 • elastyczność oddziaływań
 • praca nad odzyskaniem przez osobę w kryzysie aktywności i samodzielności
 • uruchomienie zasobów klient
 • udzielanie wsparcia
 • współpraca z innymi instytucjami

Etapy interwencji kryzysowej

 1. okreslenie i zdefiniowanie problemu
 2. zapewnienie bezpieczeństwa
 3. dostarczenie wsparcia
 4. ocena zasobów
 5. pomoc w opracowaniu planu działania

Należy unikać

 • bagatelizowania ostrych objawów kryzysowych
 • ponaglania w działaniu oraz wymuszania szybkich decyzji
 • zaprzeczania i tłumienia reakcji emocjonalnych
 • dawania gotowych rad, pocieszania
 • podawania leków uspakających zbyt szybko

Wskazane jest

 • umożliwienie odreagowania emocji
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego
 • zapobieganie zaprzeczeniu
 • konfrontowanie z rzeczywistością
 • analiza dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami
 • stworzenie planu działania

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB
Archiwa