Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

czytaj cały Komunikat tutaj:

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Dostosowania/2017/2016_09_09_dostosowania_egz_gim.pdf

Komunikat podaje informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (uczniowie słabosłyszący/niesłyszący, słabowidzący/niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem/zespołem Aspergera)

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

  • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

  • chorych lub niesprawnych czasowo

  • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

  • którzy w roku szkolnym 2016/2017 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

b. zaburzenia komunikacji językowej

c. sytuację kryzysową lub traumatyczną

  • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Proszę rodziców i młodzież klas trzecich o dostarczenie do mnie wszelkich nowych orzeczeń, opinii i zaświadczeń zdrowotnych do 14 października!

(pedagog Agnieszka Wojda, gab.136)