UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Diagnoza zaburzeń zachowania

Zaburzenia zachowania możemy zdiagnozować dopiero wówczas, gdy nieoptymalne reakcje staja się regułą i trwają dłużej niż sześć miesięcy. Do podstawowych cech zaburzeń zachowania zaliczamy nieadekwatność, sztywność reakcji, szkodliwość dla podmiotu i otoczenia oraz negatywne emocje. Zaburzenia zachowania możemy obserwować w różnych obszarach funkcjonowania dziecka:

 1. W relacji z rówieśnikami
 • Odsuwanie się, izolowanie od innych, odrzucenie ich
 • Wykorzystywanie agresji do rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Manipulowanie innymi, żeby osiągnąć korzyści
 • Rywalizowanie z innymi
 1. W relacji z dorosłymi
 • Wykorzystywanie manipulacji do osiągnięcia własnych korzyści
 • Kłamstwa
 • Odrzucenie wszelkich form pomocy osób życzliwych
 • Prowokowanie, grożenie i zastraszanie
 1. W relacjach zadaniowych
 • Odczuwanie złości i dyskomfortu w trakcie wykonywania różnego rodzaju zadań
 • Odkładanie zadań na inny dzień, niechętne ich wykonywanie
 • Przerywanie zadania, kiedy pojawiają się bardziej skomplikowane zagadnienia
 • Niszczenie efektów swojej pracy, deprecjonowanie jej
 1. W odniesieniu do samego siebie
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Deprecjonowanie siebie i swoich możliwości
 • Stosowanie autoagresji
 • Odczuwanie poczucia winy w sytuacji, kiedy jest krzywdzone, oraz obwinianie się i branie odpowiedzialności na siebie w przypadku popełnienia jakiegoś błędu

Zaburzenia zachowania mają dość złożony charakter i mogą być wypadkową czynników środowiskowych, biologicznych oraz indywidualnych cech temperamentu dziecka. Uwarunkowania tych zaburzeń możemy podzielić na trzy kategorie:

 • Takie, które są związane z samym dzieckiem
 • Skorelowane z rodzina dziecka
 • Związane ze środowiskiem szkolnym

 

Przyczyny zaburzeń zachowania

 • Sytuacja urazowa
 • Negatywne emocje
 • Uogólnianie przekonań i myśli
 • Zaburzone zachowanie

Zaburzone zachowania pociągają za sobą liczne problemy i trudności, które ujawniają się w szczególny sposób w sytuacjach szkolnych. Zaliczamy do nich:

 • Niechęć do nauki, brak zainteresowań oraz ciekawości poznawczej
 • Stosowanie agresji
 • Przyjmowanie postawy buntowniczej. Lekceważenie poleceń kierowanych przez nauczyciela, podważanie zdania nauczycieli
 • Niekontrolowane wybuchy gniewu
 • Przejawianie nadmiernej ruchliwości
 • Prezentowanie zachowań nieakceptowanych społecznie
 • Zachowania o charakterze autodestrukcyjnym

 

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze przejawiają się tendencją do buntowania się przeciwko osobom mającym autorytet. Ponadto dziecko przejawia następujące wzorce zachowania:

 • Nie panuje nad sobą
 • Wchodzi w konflikty z osobami dorosłymi
 • Łamie ustalone wcześniej zasady, postępuje niezgodnie z przyjętymi normami
 • Świadomie i celowo irytuje innych ludzi, jest złośliwe
 • Jest drażliwe, szybko się denerwuje
 • Często oskarża innych o niewłaściwe wykonanie jakiegoś zadania, zrzuca na inne osoby winę za błędy czy niepowodzenia
 • Postępuje na przekór oczekiwaniom

 

Jak pomóc uczniowi przejawiającemu zaburzenia zachowania?

 

Powstrzymywanie destrukcji

 • Bieżące informowanie o niewłaściwym zachowaniu
 • Zgłaszanie swojego sprzeciwu wobec pewnych działań
 • Dawanie wskazówek co do tego, jakie są nasze oczekiwania
 • Ustalenie norm i zasad postępowania, stworzenie kodeksu
 • Pokazywanie, jakie są konsekwencje danych zachowań
 • Naprawienie wyrządzonej szkody

Tworzenie dobra

 • Dostrzeganie i nagradzanie wszystkich pozytywnych zachowań
 • Pochwała opisowa
 • Rozwijanie mocnych stron dziecka
 • Budowanie nowych sytuacji, w których dziecko może się wykazać

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa